ศูนย์การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

ห้องสมุดโรงเรียน /เขตพื้นที่การศึกษา
 คลังข้อสอบ Online
 บทเรียน Online ประถมศึกษา
 บทเรียน Online มัธยมศึกษาตอนต้น
 บทเรียน Online มัธยมศึกษาตอนปลาย
  มัลติมีเดียสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผลงานนักเรียนด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอน ปี 2554 (ผลงานหนังสั้น)
  บทเรียน Online ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Tablet )
  หนังสือสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (e-Book Download)
  ฝึกเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ
  ฝึกอ่านภาษาภาษาอังกฤษ
  ฝึกจดจำจำนวน
  เกมทดสอบความรู้
   
  เรื่องน่ารู้
  สัตว์เลี้ยง  
  ห้องสุขา.....รมณ์ ห้องแห่งความสุข ห้องปลดทุกข์  
  อ่านหนังสือพิมพ์  
  ห้องสมุดด้านการเกษตร  
     
สถิติจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบ
::   e - learning Link  ::
แหล่งการเรียนรู้แบบยกกำลังสองบนโลกไอที  NECTEC

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒