1

  ถึงหน่วยงาน   บุคคลทั่วไป
  เรื่อง    ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอ

   รายละเอียด      
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   23 พฤษภาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

2

  ถึงหน่วยงาน   โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง    แจ้งเพิ่มเติม การเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   รายละเอียด      
แจ้งเพิ่มเติม การเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณี คณะกรรมการสถานศึกษาฯ มารับเงินด้วยตนเองไม่ได้ /ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร(กรุงไทย) ให้โรงเรียนใช้ใบมอบฉันทะตามตัวอย่างที่ให้ไว้ เพื่อประกอบการเบิกจ่าย
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   16 พฤษภาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

3

  ถึงหน่วยงาน   โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง    แจ้งเพิ่มเติม การเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   16 พฤษภาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

4

  ถึงหน่วยงาน   โรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

   รายละเอียด      
ด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์สำนักเขตพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   16 พฤษภาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มอำนวยการ  

5

  ถึงหน่วยงาน   บุคคลทั่วไป
  เรื่อง    เผยแพร่งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   15 พฤษภาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

6

  ถึงหน่วยงาน   โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง    โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   15 พฤษภาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

7

  ถึงหน่วยงาน   โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง    โอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   15 พฤษภาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

8

  ถึงหน่วยงาน  
  เรื่อง   

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   15 พฤษภาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

9

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง    การเปิดระบบข้อมูลรอบ 10 มิถุนายน 2560

   รายละเอียด      
กลุ่มนโยบายและแผน ขอแจ้งว่า สพฐ. ได้เปิดระบบข้อมูล DMC รอบ 10 มิถุนายน 2560 แต่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบ DMC ลงทะเบียนใหม่ทุกคน โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็น Username แล้วเจ้าหน้าที่เขตจะดำเนินการอนุมัติการใช้งานให้ หลังจากอนุมัติการใช้งานแล้วสามารถเพิ่ม/ย้ายเข้า/แก้ไขข้อมูล นักเรียนปีการศึกษา 2560 ได้ (หากโรงเรียนใดที่ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้รับการอนุมัติการใช้งาน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เขต ได้ที่เบอร์ 045789103)
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   8 พฤษภาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มนโยบายและแผน  

10

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    การจัดทำข้อมูลรอบสิ้ันปีการศึกษาในระบบ Data Management Center

   รายละเอียด      
เรียน ท่านผุ้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ปรากฏว่า โรงเรียนของท่านยังมิได้ทำการรายงานและยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในระบบ Data Management Center ที่เว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec59/ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานและยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยด่วนภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   1 พฤษภาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มนโยบายและแผน  

มีจำนวน ข่าวประกาศทั้งหมด 509 ข่าว : 51 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] หน้าถัดไป>>     

รายการประกาศข่าวทั้งหมด            ออกจากประกาศ