1

  ถึงหน่วยงาน   โรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    แจ้งโอนเงินยืมราชการ ข้าราชการครูในสังกัด 45 ราย

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   16 สิงหาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

2

  ถึงหน่วยงาน   ประกาศ
  เรื่อง    ประกาศผู้มีรายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาตาม มาตรา38ค (๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิ

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   11 สิงหาคม 2560           ประกาศจาก    กลุมบริหารงานบุคคล  

3

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาโก
  เรื่อง    การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 858

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   9 สิงหาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

4

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล)
  เรื่อง    การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2560 ครั้งที่ 858

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   9 สิงหาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

5

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง    แจ้งโอนสวัสดิการการศึกษาบุตร

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   9 สิงหาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

6

  ถึงหน่วยงาน   ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
  เรื่อง    ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

   รายละเอียด      
เลื่อนการประชุมระบบประกันแนวใหม่ จาก 8-9 สิงหาคม 2560 เป็น รุ่นที่ 1 วันที่15 สิงหาคม 2560 ผอ.รร.ในอำเภอป่าติ้ว กุดชุม ไทยเจริญ รุ่นที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ผอ.รร.ในอำเภอเลิงนกทา ทรายมูล
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   7 สิงหาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  

7

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง    เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2560

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   7 สิงหาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

8

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง
  เรื่อง    แจ้งเลื่อนการประชุมการประเมินและการประกันคุณภาพแนวใหม่

   รายละเอียด      
สพป.ยโสธร เขต 2 ขอเลื่อนการประชุมการประเมินและการประกันคุณภาพแนวใหม่ จากวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 เป็น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารในอำเภอป่าติ้ว ไทยเจริญ กุดชุม รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารในอำเภอเลิงนกทา ทรายมูล ณ ห้องประชุม สพป.ยโสธร เขต 2
                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   7 สิงหาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  

9

  ถึงหน่วยงาน   ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
  เรื่อง    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการในสังกัดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ภาษี 2559

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   1 สิงหาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

10

  ถึงหน่วยงาน   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งข้าราชการในสังกัดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  เรื่อง   

   รายละเอียด      

                                     ดูรายละเอียดของข่าว   >>>>
        ประกาศเมื่อวันที่   1 สิงหาคม 2560           ประกาศจาก    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

มีจำนวน ข่าวประกาศทั้งหมด 557 ข่าว : 56 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] หน้าถัดไป>>     

รายการประกาศข่าวทั้งหมด            ออกจากประกาศ