รายงานข้อมูลโรงเรียน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
สรุปการรายงาน แท็บเล็ต
 รายงานข้อมูลนักเรียน ป.1 (2555)
 แจ้งขอซ่อมคอมพิวเตอร์
 ฐานข้อมูลการจ่าย Tablet
 สถิติการจ่าย Tablet
รายงานข้อมูลนักเรียน ป.1 (2555)
Information
เด็กย้าย Tablet อยู่โรงเรียน  หนังสือแจ้ง ล่าสุด
 ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 ข้อมูลครูชั้นประถมศึกษาปีที่ชั้นศึกษาปีที่ 1
 โครงการ และการเตรียมความพร้อม "tabletเพื่อการศึกษา" เขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวความเคลื่อนไหว
 สื่อการเรียนการสอน
 แบบฟอร์มการขอเบิก Tablet
 แบบฟอร์มรายงานการซ่อม/ตรวจสอบเครื่อง Tablet
 แบบรายงานนักเรียนย้ายเข้า/ออก
  แผนการสอนแท็บเล็ต 200 วัน เล่ม 1    file 1    2    3     4    5
 แผนการสอนแท็บเล็ต 200 วัน  เล่ม 2    file 1       3     4    5
 
Content
Aplication for Android Tablet
  บทเรียนสำหรับชั้นประถมปีที่ 1 แมวน่ารัก   
  บทเรียนสำหรับชั้นประถมปีที่ 2  Conten  PDF   APK Angry_Birds_Seasons_230
  บทเรียนสำหรับชั้นประถมปีที่ 3 Bubble Blast 2 v1.0.29
  บทเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Fruit_Ninja_1_3
  บทเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  บทเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 
 
" One tablet per child  "      กลับหน้าหลัก
ศูนย์บริการ ICT สพป.ยโสธรเขต 2
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา